Ontstaan van die Evangelies-Gereformeerde Kerk

Die Kerk is gestig op 21 April 1944 deur 49 Kerkraadslede van die NG Kerk, Smithstraat, Durban, onder die naam Die Nuwe Protestantse Kerk in Afrika.

Op 18 Augustus 1986 is die naam van die Kerk deur die Sinode verander na die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika.

Grondslag van die Kerk

Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare en foutlose Woord van God.

Die leer wat die Kerk, op grond van God’s Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd.

Boodskap van die Kerk

Die Kerk verkondig ‘n viervoudige boodskap naamlik:

WEDERGEBOORTE (Jesus Red)

HEILIGMAKING (Jesus Reinig)

GODDELIKE GENESING (Jesus Genees)

DIE WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS (Jesus Kom Weer)

Bybel, Woordbediening en Sang

Die EGK maak gebruik van die Afrikaanse Standaardvertaling (1933/1953) as Kanselbybel en daar word 15 minute voor elke byeenkoms heerlik saam gesing.

Liede sluit in Skrifberymings, Psalms, Gesange, Hallelujaliedere en ander Geestelike Liedere.