GEMEENTELIKE-AKSIES

Christelike Vroue Vereniging (CVV)

Die Gemeente beskik oor 'n gesonde Vroue-aksie (CVV) wat 'n belangrike rol speel in ons Gemeente.  Hulle gee met groot passie aandag aan die Estetiese Karakter van die Gemeente en is die grondslag van die reëlings by elke gemeentelike funksie en geleentheid.

Christelike Jeug Vereniging (CJV)

Die Jongmense (Jeug) van die Gemeente het 'n besondere ereplek in die Gemeente met 'n eie identiteit - BELONG BELIEVE BECOME - en beskik oor 'n bekwame span leiers wat deurgaans programme en aktiwiteite reël.

Daar word hoofsaaklik oor 3 groeperinge gefokus naamlik Laerskool, Hoërskool en Jong Getroudes.

Ons dank die Here vir goeie leiding, wysheid en insig om van hierdie taak ‘n sukses te maak en ons dank aan die ouers wat bereid is om tyd op te offer om hul kinders na die Jeugaande te bring.

WESA

Wonderboom Evangelisasie en Sendingaksie (WESA) is in 1993 gestig met die doel om Wonderboomgemeente se Evangelisasie- en Sendingaktiwiteite te bestuur en te koördineer en om die gemeente te mobiliseer om aktief by Wêreldevangelisasie betrokke te raak.

Onder die prediking van Di Hennie Prinsloo en Thys Loubser het talle gemeentelede hulle onder die oortuiging van die Heilige Gees daartoe verbind om Jesus se “Groot Opdrag” – om die Evangelie onder alle mense te verkondig – met woord en daad uit te dra.

Die eerste uitreik na die buiteland is in Desember 1993 na Zimbabwe onderneem – ‘n projek wat ook direk gelei het tot die stigting van die Philadelphia-Projek vroeg in 1994. 

Mettertyd het WESA ook betrokke geraak by Sendingwerk in Botswana, Madagaskar, Zimbabwe, Malawi, Operasie Mobilisasie, Brasilië en Nepal.  Plaaslik is die EE-3 program gebruik om gemeentelede op te lei as evangeliste en ook mense in ons eie woonbuurte met die Evangelie te bereik.

WESA het ook ‘n Jesus-video Projek geloods om uit te reik na mense in ons eie woonbuurte terwyl die Bybel- en Traktaatbediening gratis traktaatjies aan gemeentelede verskaf het vir evangelisasiewerk. 

Daar is tans hele aantal inisiatiewe waarmee die WESA Komitee huleself besig hou. Hier volg ‘n opsomming van hierdie projekte:

WOLMER-PROJEK

Die WESA span, het ‘n behoefte geïdentifiseer onder die kindertjies van die Wolmergemeenskap. Daarom het ons besluit om Kinderdienste en Kinderevangelisasie daar te behartig om sodoende hierdie kinders aan die Here Jesus voor te stel op ‘n kinderlike wyse, met die hoop dat hulle werklik ‘n ontmoeting sal hê met Christus.

Petro Strydom en Juanita van der Walt neem leiding met hierdie projek en het dit hule eie gemaak; en daar kan met groot opgewondenheid en dankbaarheid teenoor die Here getuig word dat dit tot dusver ‘n groot sukses was.  Die voorlopige plan is om een maal per maand ‘n kinderuitreik te gaan hou by Wolmer.

STEVE BIKO HOSPITAAL KINDERBEDIENING

Lanie Meyer het ‘n nuwe uitriek-projek geloots in die Steve Biko Hospitaal - ‘n Hospitaalbediening onder kinders.

Daar bestaan ook moontlikhede om by die Tshwanekliniek betrokke te raak, sou die Here dit so bewerk.  Verder is daar ook ‘n evangelisasie geleentheid onder die verpleegpersoneel as sulks – die moontlikhede vir die Evangelie is dus legio.

VAKANSIEBYBELSKOOL (VBS)

Waar moontlik, word beoog om gereeld 'n VBS aan te bied.

SOSHANGUVE-PROJEK

In medewerking met die EGK Gemeente Pretoria-Oos, is WESA ook betrokke by die ontwikkeling van die Soshanguve-projek.

Die droom is om hierdie gemeente in Soshanguve te help om vir hulle hul eie plek van aanbidding in te rig.  Dit is egter nog baie vroeg in die ontwikkelingsfase, en ons vertrou die Here vir alles wat daar gedoen moet word.

 

 

Gebedsvriende-aksie

Die gemeente het ‘n aktiewe gebedsvriende-aksie waarin daar jaarliks geheime gebedsvriende getrek word.

Daardie vriend/vriendin is dan jou geheime vriend/vriendin vir die jaar.  Gedurende hierdie tyd bid julle getrou vir mekaar en as bewys dat julle aan mekaar dink word gereeld kaartjies, briefies, sms’e en geskenkies gegee.

Aan die einde van die jaar kom ons bymekaar vir ‘n geselligheid waarin die vriende dan bekend gemaak word en weer vir die volgende jaar jou nuwe maat te trek.

Silwerjeugaksie (SJA)

Die Silwerjeugaksie in die Gemeente, onder die bekwame leiding van Ds Tobie Bothma, is daardie geloofsgenote wat tussen vyftig en negentig somers agter die rus het, met innige dank aan ons Hemelse Vader wat hulle tot nou nog gespaar het en deur Sy genade staande hou.

Die Silwerjeug kom so ver dit moontlik is elke Woensdagoggend bymekaar. Saam loof en prys ons die Here met samesang – al is dit met kraakstemme en sonder musiek.  Ons getuig en praat oor ons verhouding met die Here, en die pad wat die Here met elkeen van ons geloop het.  Geestelike ondervindinge, krisisse en noue ontkominge waar die Here onderneem het, seëninge en groot dinge wat die Here vir ons as Sy kinders gedoen het, deel ons met mekaar.  Kwelvrae oor die Skrif word gevra en saam vind ons antwoorde.  By elke byeenkoms bly die Woord en oordenking ons prioriteit. Die Heer se bewuste teenwoordigheid met tye wek ware aanbidding!

Daar is ‘n ware band van liefde en samehorigheid wat ondersteunend is. Ons is dankbaar en bly wanneer nuwes inskakel.  Tog ook droewig wanneer sommige uit die gemeente vertrek en party wat dit net nie meer kan bybring nie...deur omstandighede, hoë ouderdom ens.  Ook beleef ons ‘n tyd van groot hartseer en gemis oor hulle wat na hul ewige tuiste vertrek het.

Na elke byeenkoms geniet ons, ons tee, koffie en ‘n geselsie.  Maar die einde van elke kwartaal bring die dames heerlike eetgoed... en dit is lekker, moenie praat nie... en dan hou ons makietie en kuier lekker saam.

Carpe Diem Kampeerklub

Wonderboom het ‘n Kampeerklub wat sowat 15 jaar gelede gestig is.  Die Kampeerklub akkommodeer woonwaens, sowel as tente.  Daar was ‘n behoefte in die Gemeente om ‘n klub te stig sodat lidmate saam kan begin kamp.  Verskeie lidmate was voorheen betrokke by ander sekulêre kampeerklubs, maar het ‘n behoefte getoon om saam met Christene naweke te geniet.

Die eerste kamp het afgeskop in 1998 en wel by Weesgerus.  Met die eerste kamp het daar ongeveer 10 gesinne saamgetrek en was dit die begin van ‘n lang en aangename kampeertradisie - van die beginkampeerders is nog steeds deel van die klub.  Sedertdien was daar ongeveer 40 tot 50 gesinne al deel van die klub en ons grootste saamtrek was 15 gesinne gewees.

Ons kamp gewoonlik so 4 keer per jaar en het ongeveer 30 verskillende oorde in die tyd besoek.  Alhoewel ons as Christene saam kamp is die doel van die naweke om te ontspan en saam te kuier maar om nog steeds in ‘n mate jou eie ding te doen.  Ons sal gewoonlik Vrydae bymekaarkom vir verwelkoming en opening en dan saam kuier vir die wat wil. Saterdagaand is gewoonlik die die groot eetfees en het ons al byna alle tipes kos probeer. ‘n Braai is die normale met bykosse wat watertand lekker is, maar het ons al potjiekosse, vlakvarkbraai, Chinese braai en nog vele meer gehou.

Gewoonlik as die weer dit toelaat begin die groot kuier hierna.  Sondae het ons ‘n kerk diens gelei deur een van die klublede, ‘n Leraar of luister ons na ‘n CD.  Rondom 1 uur begin die groot tog terug huistoe maar is die beplanning al reeds in wording vir die volgende kamp.

Tussen die lede is daar ‘n hegte vriendskapsband wat net kon ontstaan deur tyd saam met iemand deur te bring. Lief en leed, vreugde en smarte word met mekaar gedeel en ons ondersteun mekaar waar ons kan.

Ons poog om die naam Carpé Diem wat beteken “gryp die dag aan”, uit te leef en is dit waarlik ‘n voorreg om in God se natuur tyd te spandeer saam met vriende en mede gelowiges.